CZ / EN

Services

Nabízí dlouholeté zkušenosti v oboru a služby – Project Management, Cost Management, Site Supervision, Fit-Out management, Construction Management, Bank Monitoring, Certifikaci zelených budov (BREEAM, LEED, EU Green building) – na mezinárodní úrovni a to za české honoráře.

Project Management

Project Management

 • Zajištění veškerých povolení
 • Organizace výběrového řízení na architekta
 • Vypracování harmonogramu projektu
 • Řízení projektového týmu
 • Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby
 • Návrh smlouvy o dílo
 • Technický dozor investora
 • Koordinace architekta a dodavatele stavby
Fit-Out management

Fit-Out management

 • Připrava specifikací vybavenosti
 • Příprava tendrové dokumentace
 • Vyjednávání po ukončení výběrového řízení
 • Sestavení smlouvy o řízení vybavenosti
 • Řízení realizace vybavenosti
 • Dozor nad dodavateli vybavenosti
Construction Management

Construction Management

 • Návrh smluvních modelů s dodavateli
 • Zajištění týmu pro řízení stavebních prací
 • Navržení postupu výstavby
 • Řízení stavebních prací a dodávek
 • Dozor nad dodavateli jednotlivých dodávek stavebních prací
Výkaz výměr

Výkaz výměr

 • zpracování statické a stavební části na základě projektové dokumentace
 • zapracování VV ostatních profesí
Technický dozor investora

Technický dozor investora

 • seznamení stavebníka se všemi podklady
 • provedení zápisu převzetí, předání staveniště
 • dohlížení na kvalitu prací podle obecně závaz.předpisů smlouvy o dílo
 • kontrola doklady
 • kontrola a odstraňování vad a nedodělků
 • odsouhlasování rozsahů prací 
 • projednávání změn, víceprácí, méněprací
Cost Management

Cost Management

 • Studie proveditelnosti
 • Odhady stavebních nákladů
 • Odhady a kontrola dopadů změn do stavebních nákladů
 • Kontrola fakturace dodavatele stavby
 • Cenové optimalizace projektu
Stavební spory

Stavební spory

 • Poradenství při řešení stavebních sporů
 • Formulace nároků při stavebních sporech
 • Obhajoba proti nárokům dalších stran
 • Formulace proti-nároků
 • Odborná svědectví
Bank Monitoring

Bank Monitoring

 • Úvodní zpráva o připravenosti projektu
 • Pravidelné kontroly staveb
 • Měsíční zprávy o průběhu staveb
 • Závěrečná zpráva vyhodnocující projekt
Energeticko-ekonomické poradenství

Energeticko-ekonomické poradenství

 • Energetické hodnocení budov
 • Energetické průkazy, štítky a audity budov
 • Termovizní měření
 • Energeticko-ekonomické optimalizace projektu
 • Zajištění dotací
 • Návrh energetických opatření budov
Management klientských změn

Management klientských změn

 • zpracování požadavků klientů, rozpočtů,
 • koordinace a kontrola provádění klientských změn na stavbě dodavateli
 • reporting klientských změn pro investora
 • odborná pomoc při přípravě standardního vybavení projektu,
 • vytvoření katalogů standardního vybavení jednotek
Technical & Environmental Due Diligence

Technical & Environmental Due Diligence

 • Vyhodnocení rizik spojených s akvizicí nemovitostí
 • Prověření investičního záměru.
 • Analýza daného území, prozkoumání dostupných podkladů, soulad investice s územním plánem.
 • Zjištění možností napojení na inženýrské sítě, dopravní napojitelnosti, soulad s lokálními regulativy, geologické posouzení lokality.
 • Ekonomická analýza přípravy dané lokality
BOZP

BOZP

 • Koordinace BOZP při práci na staveništi, v přípravné i realizační fázi výstavby
 • Analýzy a vyhodnocení rizik
 • Účast na jednáních s kontrolními a inspekčními orgány
 • Školení v oblasti BOZP

References