CZ / EN

Technický dozor investora

  • seznamení stavebníka se všemi podklady
  • provedení zápisu převzetí, předání staveniště
  • dohlížení na kvalitu prací podle obecně závaz.předpisů smlouvy o dílo
  • kontrola doklady
  • kontrola a odstraňování vad a nedodělků
  • odsouhlasování rozsahů prací 
  • projednávání změn, víceprácí, méněprací